คำนำ
       สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร มุกดาหาร และอำนาจเจริญ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม/ศูนย์ ตลอดจนหน่วยงานภาคสนามในสังกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำนักฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญ จึงได้รวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูล ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การจัดแบ่งโครงสร้าง ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 พร้อมภาพประกอบ  ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปี 2550 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป                                                           

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
                                                             (อุบลราชธานี)