ข้อมูลพื้นฐาน  
  ผลการปฏิบัติราชการ
  รายงานการบริหารงบประมาณ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ส่วนอุทยานแห่งชาติ
  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
  ส่วนจัดการต้นน้ำ
  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า     
  กลุ่มงานวิชาการ
  กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ      
  กลุ่มงานกฎหมาย          
  ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
  ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก 
  ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม           
  ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์
  ประมวลภาพกิจกรรมสำคัญ
  ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
   นายชัยรัตน์  ชยามฤต
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

ประวัติความเป็นมา

             สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง สังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช          เดิมชื่อสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี     เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้  ซึ่งจัดตั้ง 
ตามราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 70 ตอนที่ 81 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2495
โดยในเบื้องต้นมีพื้นที่     อยู่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์