ข้อมูลพื้นฐาน
  ผลการปฏิบัติราชการ
  รายงานการบริหารงบประมาณ
 ผลงานสำคัญ  
  >  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ส่วนอุทยานแห่งชาติ
  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
  ส่วนจัดการต้นน้ำ
  >  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
  >  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
  กลุ่มงานวิชาการ
  >  กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำร
  กลุ่มงานกฎหมาย
  ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวร
      เฉลิมพระเกียรติฯ
  >  ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
 

หน่วยงานส่วนกลาง

  ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


นายโอภาส   เพียรสถาพร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรัษ์ที่ 9

 

 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
      1.1.1 ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง อำนาจหน้าที่ พื้นที่รับผิดชอบ โครงสร้าง การบริหารงาน และหน่วยงานในสังกัด
ประวัติความเป็นมา

            สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  เดิมชื่อสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี  เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้  ซึ่งจัดตั้ง  ตามราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 70 ตอนที่ 81 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2495 โดยในเบื้องต้นมีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์  และที่ตั้งสำนักงานได้เช่าอาคารของราษฎรบริเวณ ถนนพโลชัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสำนักงานชั่วคราว ในปี พ.ศ.2502 เนื่องจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานเพิ่มขึ้นมาก ทำให้สำนักงานบริเวณถนนพโลชัยคับแคบ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ จึงได้ขออนุมัติเช่าสำนักงานแห่งใหม่ โดยย้ายสำนักงานมาอยู่บ้านเลขที่ 355 ถนนชยางกูร   ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี และได้ใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวตั้งแต่ปี พ.ศ.2502-2527 เป็นเวลา 25 ปี  ในปี พ.ศ.2519 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานีได้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อจัดที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวร  โดยแบ่งที่ราชพัสดุบริเวณ  ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งอยู่ในความดูแลของ   กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต 3 จำนวน 15 ไร่ 38 ตารางวา และได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
          ในปี พ.ศ.2520 หลังจากที่ได้เข้าไปปรับปรุงพื้นที่  ซึ่งได้รับมอบจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต 3 แล้ว พบว่าพื้นที่     ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูง หากจะทำการปรับพื้นที่เพื่อสร้างสนามรอบสำนักงานต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงหารือไปยังสำนักงานชลประทานเขต 5 เพื่อขอใช้พื้นที่ที่อยู่ติดกันและได้รับการอนุเคราะห์  โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติให้สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี เข้าไปดำเนินการในที่ราชพัสดุ เลขที่ 15618  พื้นที่  30  ไร่ 2 งาน 45.3 ตารางวา รวมพื้นที่ได้รับการอนุเคราะห์จากทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว  เป็นจำนวน  45 ไร่  2 งาน  83.3 ตารางวา  ภายหลังได้แบ่งพื้นที่ให้สถานีพัฒนาที่ดินเขต 4 จำนวน  11 ไร่ 3 งาน        8 ตารางวา  จึงยังเหลือพื้นที่ในปัจจุบัน 33 ไร่        3 งาน  75.3 ตารางวา

          หลังจากที่ได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่ดังกล่าวแล้ว  สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานีได้ดำเนินการเข้าปรับปรุงพื้นที่ พร้อมทั้งวางแปลนก่อสร้างสำนักงานเสนอต่อกรมป่าไม้เพื่อ             ของบประมาณ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในปี         ที่ดำเนินการ กระทั่งปี พ.ศ.2526 กรมป่าไม้ได้ประกาศประมูลการก่อสร้างสำนักงานป่าไม้เขต    3 แห่ง คือ สำนักงานป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช และสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี  ในวงเงิน 4,200,000 บาท โดยการก่อสร้างอาคารสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี  มีผู้ประมูลในวงเงิน 2,200,000 บาท และเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2526 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2527  ภายหลังจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี บริเวณถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในกลางปี พ.ศ.2527  ต่อมาใน  วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 จึงได้ฤกษ์เปิดสำนักงาน  ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 91 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545 จัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ  พันธุ์พืช  สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้กรมป่าไม้เดิมถูกแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ  กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานีได้โอนมาสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ 8  จนกระทั่งปี พ.ศ.2549 ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จนถึงปัจจุบัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ตั้ง

            สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ตั้งอยู่เลขที่ 189  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่ดินราชพัสดุ เลขที่  15618  พื้นที่ 33 ไร่  3 งาน  75.3  ตารางวา
โทรศัพท์ 0 4531 1677
โทรสาร  0 4531 1682-3
E - mail  :   paro9@dnp.go.th  

  Website  :  http://www.dnp9.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

 

 

 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
เว็บไซต์ : www.dnp9.com
Email : paro9@dnp.go.th